Pravila i uslovi korišćenja

Sve usluge koje pruža internet servis AmerickiPostar.com podležu Uslovima korišćenja usluga, i podložni su promeni u bilo kom trenutku.

PRIHVATANJE USLOVA KORIŠĆENJA USLUGA

Usluge koje nudi kompanija Streebog Global Logistics LLC (“u daljem tekstu pružalac usluge”) na www.americkipostar.com (“Američki Poštar” ili “Sajt”), i bilo kojim pod domenima, pružaju Vam se pod uslovima iz ovih Uslova korišćenja usluga (“Uslovi korišćenja”), kao i sva operativna pravila ili polise koji mogu biti objavljeni od strane Američki Poštar-a na www.americkipostar.com (“Servis”). Uslovi korišćenja obuhvataju celokupan ugovor između vas i pružaoca usluge i zamenjuje sve prethodne sporazume između stranaka u vezi sa ovim predmetom. ZAVRŠETKOM PROCESA REGISTRACIJE ILI KORIŠĆENJEM USLUGA americkipostar.com, SLAŽETE SE DA STE OBAVEZANI SVIM USLOVIMA OVDE NAVEDENIM. Možete da nastavite da koristite AmerickiPostar.com dokle god se pridržavate ovih Uslova korišćenja usluga.

AGENT ZA POSREDOVANJE U PRIJEMU POŠILJKI

Popunjavanjem registracionog formulara, korisnik ovlašćuje i prihvata pružaoca usluge, koga zastupa bilo koji od njegovih ovlašćenih lica, svojim zakonitim agentom za prijem pošiljki.

BEZBEDNOST

Vi ste odgovorni za održavanje poverljivosti Vašeg naloga i lozinke, kao i za sve aktivnosti koje se dešavaju pod Vašim nalogom. Možete promeniti svoju lozinku ili bilo koje druge informacije u okviru naloga u bilo kom trenutku odlaskom na “Moj nalog” stranu kada ste prijavljeni. Takođe, možete kreirati novi nalog, ukoliko želite. Obavezujete se da ćete obavestiti pružaoca usluge odmah ukoliko dođe do bilo kakvog neovlašćenog korišćenja vašeg naloga ili do bilo kojeg drugog narušavanja sigurnosti sa kojim ste upoznati. Morate odmah obavestiti pružaoca usluge ukoliko dođe do stvarnih ili očitih kršenja bezbednosti, kao što su gubitak, krađa ili neovlašćeno otkrivanje ili korišćenje korisničkog naloga ili lozinke. Sve dok pružalac nije obavešten, u pisanoj formi, o navedenim oblicima kršenja bezbednosti, Vi ćete biti odgovorni za bilo koje neovlašćeno korišćenje usluge preko vašeg naloga. Kako bi ste neometano koristili usluge, saglasni ste da: (1) ćete obezbediti određene trenutne, potpune i tačne informacije o Vama kada budete upitani da to uradite, i (2) održavate i ažurirate ove informacije po potrebi kako bi bile aktuelne, potpune i tačne. Ako, tokom prvobitne registracije, neke informacije koje ste uneli u registracionu formu ili “Moj nalog” se pokažu netačnim, pružalac usluge zadržava pravo da odmah ukine Vaš nalog i Vaše pravo da koristite uslugu.

RASKID

Možete prekinuti svoje učešće sa ili bez razloga u svakom trenutku, i ono stupa na snagu odmah. Pružalac usluge može prekinuti sa pružanjem usluge ili Vaše korišćenje usluge sa ili bez razloga u bilo koje vreme i sa trenutnim dejstvom, po sopstvenom nahođenju, ukoliko Vaše ponašanje nije u skladu sa odredbama ovih Uslova o korišćenju usluge. Pružalac usluge neće biti odgovoran vama ili nekoj trećoj strani za prestanak pružanja usluge ili prestanka Vašeg korišćenja usluge. Ukoliko se ne slažete sa odredbama Uslova o korišćenju usluge ili bilo kojom naknadnom izmenom Uslova o korišćenju usluge koju pružalac usluge napravi, ili postanete nezadovoljni uslugom na bilo koji način, Vaše jedino pravo je da odmah prestanete da koristite usluge servisa Američki Poštar. Po završetku korišćenja usluge, Vaše pravo da koristite servis će odmah prestati. Posle odustanka ili prestanka korišćenja usluge, pružalac usluge zadržava pravo da (i) vam naplati standardne cene za slanje paketa koje nakon toga stignu na Vaše ime, ili (ii) da vrati pakete pošiljaocu ili ih uništi.

PONAŠANJE KORISNIKA

Vaše korišćenje usluga podleže svim važećim lokalnim, državnim, nacionalnim i međunarodnim zakonima i propisima, uključujući, ali ne ograničavajući se na svim američkim poštanskim propisima, kao i svim propisima utvrđenim od strane stranih jurisdikcija odakle šaljete pakete. Slažete se da ne koristite naše usluge u ilegalne svrhe ili slanje opasnih materijala, ili koje ometaju ili prekidaju mreže koje su povezane sa našom uslugom ili krše propise ili procedure takvih mreža, ili pokušaj da se stekne neovlašćeni pristup drugim nalozima, računarskim sistemima ili mrežama povezanim sa našim uslugama, putem bilo kog sredstva, ili zloupotrebe ili ometanja drugog korisnika da koristi naše usluge. Nepoštovanje gore navedenog može dovesti do trenutnog suspendovanja bez najave. Vi ćete biti odgovorni za eventualne nastale gubitke pružaoca usluge kao rezultat vašeg nepravilnog korišćenja usluge i ovime prihvatate da je Američki Poštar izuzet od odgovornosti u vezi sa svim vrstama gubitka i nastanka štete koja proistekne iz Vašeg korišćenja usluga u suprotnosti sa odredbama ovih Uslova korišćenja usluge.

PRIJEM POŠILJKI

Pružalac usluge neće prihvatiti isporuku na vaše ime, robe koja spada u zabranjene ili za koju je jasno da je oštećena. Svaka takva isporuka će biti odbijena i vraćena pošiljaocu. Američki Poštar neće prihvatiti isporuku na nečije drugo ime u vašu korist, već isključivo na Vaše ime. Korekcija adrese: Svaki paket koji pružalac usluge primi u Vaše ime sa nepotpunom, netačnom, ili starom adresom će biti dodatno naplaćen sa 5$. Ova taksa se primenjuje, jer svaki takav paket mora biti odvojen, istražen i ručno obrađen. Ovaj proces se primenjuje da se obezbedi da svaki paket bude dodeljen odgovarajućem korisniku. Članovi treba da obezbede da svi trgovci od kojih kupuju pošalju sve pakete sa kompletnom i tačnom adresom, uključujući njihov jedinstveni broj u sistemu Američkog Pošara.

INSPEKCIJA

Pružalac usluge zadržava pravo da otvori i pregleda sve stavke isporučene u vaše ime, bez prethodnog obaveštenja.

SKLADIŠTENJE

Pružalac usluge će skladištiti pakete besplatno u periodu od 30 dana od dana dostavljanja, a u zavisnosti od paketa usluge koji koristite kod Američkog Poštara. Nakon 30 dana, pružalac usluge će vam naplatiti naknadu od $0.25 dnevno po paketu, koja će morati da se isplati pre isporuke.

IZVOZ

Na vaš zahtev, pružalac usluge će poslati sve pakete u Republiku Srbiju i isporučiti ih na adresu koju ste registrovali. Nijedan paket neće biti isporučen dok niste platili sve troškove isporuke, kao i troškove skladištenja, ako ih ima. Vi ste jedini odgovorni za unošenje tačne vrednosti svakog paketa u smislu plaćanja akciza, carina i poreza. Pružalac usluge zadržava pravo dodatne provere deklarisane vrednosti sadržaja paketa ukoliko primeti značajnija odstupanja od uobičajene cene deklarisanja za određeni proizvod. Napominjemo da pošiljke mogu biti pregledane u bilo kom trenutku od strane carinskih vlasti i navodjenje netačnih cena može dovesti do kazni za koje ste isključivo Vi odgovorni.

NAKNADE

Naše NAKNADE su postavljene na sajtu. Može doći do primene zapreminske težine kod glomaznih, laganih paketa. Zapreminska težina se izračunava množenjem visine, širine i dužine paketa u inčima i deljenjem sa 139 da bi se dobila težina u funtama. U sistemu će stajati težina u funtama ukoliko je zapreminska težina veća od realne težine.

OGRANIČENjA ZA NAKNADU ŠTETE

Ni u jednom slučaju pružalac usluge neće biti odgovoran nikome za eventualne indirektne, specijalne, primerne, slučajne, posledične ili druge štete bilo kog tipa ili vrste. Ni u jednom slučaju pružalac usluge neće biti odgovoran nikome ni za kakve direktne štete bilo kog tipa ili vrste (uključujući i propuštenu dobit) nastalu vršenjem usluge, osim u slučaju grubog nemara ili namernog neprimerenog ponašanja pružaoca usluge.

VIŠA SILA

Pružalac usluge će biti izuzet od ispunjavanja svojih obaveza u okviru ovog Sporazuma, u celini ili delimično, ako propust ili nesposobnost za obavljanje nastaje zbog više sile. “Viša sila” znači u slučaju požara, poplava ili drugih prirodnih katastrofa, električne, komunikacijske ili druge komunalne havarije, vanrednim situacijama, ustanaka, nemira, ratova (objavljenih ili neobjavljenih), epidemija, štrajkova, postupaka ili ograničenja državnih organa, ili drugih sličnih razloga koji nisu pod kontrolom pružaoca usluge.

IZVRŠNI NALOG 13,224

Vi garantujete pružaocu usluge da ni Vi ni bilo koja osoba koja deluje u Vaše ime je lice ili entitet opisan u članu 1 Izvršnog naloga br 13,224 – Blokiranje vlasništva i zabrana prometa sa osobama koje su počinile, prete da počine ili podržavaju terorizam. Ova naredba se može pregledati u “66 Fed reg. 34,777” (29. jun 2001).
Pružalac usluge zadržava pravo, da po svom nahođenju, promeni, modifikuje ili na neki drugi način menja Uslove korišćenja usluge, u bilo koje vreme. Molimo Vas da pregledate periodično uslove. Vaša kontinuirana upotreba sajta posle objavljivanja promena i/ili modifikacije će predstavljati Vaše prihvatanje izmenjenih uslova.
Nelegalna aktivnost nije dozvoljena od strane pružaoca usluge. Sve zakonske naknade prema pružaocu usluge nastale u sprovođenju zakona SAD protiv korisnika usluga ili potencijalnog korisnika usluga će biti finansijska odgovornost istog.